Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy komunikacji elektronicznej (z zastrzeżeniem Rozdziału IV ust. 3.1. lit. b.) pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do dnia: 18.05.2021 r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

do dnia: 26.07.2021r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.


28.07.2021 r.
Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 30 do 34).
Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Izabelin

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 30 do 34)

UWAGA:

Organizator dokonuje korekty numeracji pytań jak następuje:

W „Wyjaśnieniu 2 treści Regulaminu konkursu …” z dnia 02.07.2021 r. błędnie został określony numer pytania 30. Prawidłowy numer tego pytania to 29.

PYTANIE 30                                                                                                                                  

Proszę o doprecyzowanie układu plansz czy maja być ułożone horyzontalnie czy wertykalnie? Czy przewidziany układ wieszania/stawiania to dwie (jedna nad druga) i kolejne dwie (jedna nad druga) obok siebie?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się, aby elementy rysunkowe i graficzne na planszach były rozmieszczone w sposób umożliwiający horyzontalną prezentację plansz. Do decyzji Uczestnika pozostawia się kolejność plansz, przy czym preferowany przez Organizatora sposób wieszania plansz to dwa rzędy poziome i dwa (lub więcej) pionowe.

PYTANIE 31                                                                                                                                  

Zgodnie z regulaminem Projekt zagospodarowania terenu w granicach opracowania konkursowego powinien zostać przedstawiony w skali 1:250. Jest to skala, która nie pozwala zmieścić się na planszy 100×70 terenu opracowania w całości. Proszę o dopuszczenie wykonania rysunku w skali 1:500.

ODPOWIEDŹ:

Organizator po sprawdzeniu możliwości zmieszczenia terenu opracowania konkursowego (zarówno dla Terenu I jak i Terenu II) na planszy 100×70 cm potwierdza zapisy z Regulaminu konkursu i utrzymuje skalę prezentacji projektów zagospodarowania terenu jako 1:250.

PYTANIE 32                                                                                                                                  

Po przeanalizowaniu miejsca na planszach, jest niemożliwym zmieszczenie rysunków rzutów i elewacji na planszach w zaproponowanych w regulaminie skalach. Nie mówiąc o miejscu na wizualizacje i inne treści. Wnosimy o zmianę skali rysunków rzutów i elewacji na 1:200 lub 1:250, jest też to skala bardziej odpowiednia do detaliczności koncepcji architektonicznej w konkursie architektonicznym

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia zapisy Regulaminu konkursu odnośnie wymaganych skal bez zmian.

Organizator dopuszcza przedstawienie części graficznej o której mowa w Rozdziale IV pkt 2.1. lit. a. na maksymalnie 6 planszach w formacie 100×70 cm. Oczywiście dopuszcza się mniejszą liczbę plansz o ile zostaną zawarte na nich treści wymienione w pkt. Rozdziale IV pkt 2.2. Regulaminu konkursu.

PYTANIE 33                                                                                                                                  

Czy istniejący budynek Urzędu Gminy posiada aktualnie jakąś warstwę termoizolacji? Jeśli tak to jak gruba, albo proszę o wskazanie warstw ściany zewnętrznej w celu oszacowania rzeczywistej grubości muru.

ODPOWIEDŹ:

Ściany zewnętrzne zgodnie z załączoną inwentaryzacją mają grubość ok. 49 cm – wykonane z pustaka szczelinowego + izolacja styropian grubości 5 cm + tynk systemowy na siatce. Łączny wymiar 60 cm.

PYTANIE 34                                                                                                                                  

Załącznik 6b nakazuje zachowanie istniejących pomieszczeń w piwnicach w budynku 1.1 i 1.2. Czy jednak zakładana jest zmiana sposobu użytkowania? Przykładowo w piwnicach budynku 1.2 znajdują się pomieszczenia biurowe, których poziom posadzki znajduje się poniżej przyległego terenu, co jest sprzeczne z Warunkami Technicznymi.

ODPOWIEDŹ:

Tak piwnice w części budynku 1.1. – zachowują swój dotychczasowy charakter pomieszczeń gospodarczych i archiwum.

W części 1.2. – rezygnacja z pomieszczeń biurowych na rzecz funkcji gospodarczo-technicznej.


02.07.2021
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania od 25 do 30).
Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkurs Izabelin

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 25 do 28)

PYTANIE 25
Proszę o wyjaśnienie zapisu w punkcie 5 (Wytyczne na terenu I) załącznika 5b, Rozplanowanie miejsc postojowych: …Zaleca się zachowanie miejsc parkingowych przy SPZOZ oraz od strony ogrodzenia terenu poczty zarówno od strony zachodniej i północnej.
Miejsca te, ze względu na całkowitą projektowaną ilość miejsc na działce budowlanej, nie spełniają warunków WT odnośnie odległości od granicy działki. Jaka ma być przyjęta interpretacja tego zapisu: czy miejsca tam mają zostać, ale mają spełniać warunki dotyczące odległości od granicy działki? Zachowanie miejsc od północnej strony ogrodzenia poczty przy zachowaniu wjazdu może okazać się niemożliwe.
ODPOWIEDŹ:
Odnośnie miejsc parkingowych po północnej stronie działki Poczty, Organizator dopuszcza korektę wjazdu od ul. Tetmajera oraz zaprojektowanie miejsc parkingowych zgodnie z przepisami.
Parking od zachodniej strony działki Poczty obecnie jest zlokalizowany częściowo również na działce nr 976 należącej do poczty. Nowy układ rozwiązania projektowej przestrzeni przy Urzędzie wraz z miejscami parkingowymi należy zaprojektować zgodne z przepisami. W tym przypadku Organizator odstępuje od zalecenia zachowania miejsc parkingowych po zachodniej stronie działki Poczty przy ich ewentualnym przearanżowaniu do zgodności z przepisami. Wjazd na parking z ul. 3 Maja należy zachować.
Co do ilości miejsc parkingowych to zgodnie z zapisami z Złącznika nr 6b „Wskazane jest, aby Uczestnicy przyjęli najniższy możliwy z racjonalnego punktu widzenia współczynnik parkingowy dla obiektów o różnej funkcji. Dopuszcza się też pewne korekty w projekcie MPZP związane z zaproponowaną przez Uczestnika konkursu koncepcją dla Terenu I realizującą w optymalnym stopniu oczekiwania Organizatora.

PYTANIE 26
Czy nowy budynek publiczny zawierający m.in. bank i kawiarnie musi być zlokalizowany na działce ew. 968? Czy jest dopuszczalne wskazanie jego innej lokalizacji na terenie I ?
ODPOWIEDŹ:
Budynek zawierający m.in. bank i kawiarnię musi być zlokalizowany na Dz. ew, nr 968.

PYTANIE 27
Część południowa budynku CKI i północna Urzędu Gminy – w miejscu styku CKI z Urzędem Gminy – na załączniku 6f jest różna od rysunków w załączniku 6g. Które rysunki – rzuty pokazują aktualny stan parteru?
ODPOWIEDŹ:
Aktualny stan parteru budynku Urzędu Gminy Izabelin przedstawiają rysunki z Złącznika nr 6f do Regulaminu.

PYTANIE 28
Proszę o doprecyzowanie zakresu aranżacji Terenu 2 , aranżacja terenu w formie aktywności dla młodzieży – mini skatepark oraz teren pod targowisko weekendowe , nie udaje się możliwe do realizacji jako funkcja zamienna.
ODPOWIEDŹ:
Uczestnik konkursu może zamiennie za skatepark zaproponować inne formy aktywności dla młodzieży, które jego zdaniem mogą stanowić funkcje zamienną za targowisko. Dopuszcza się także lokalizację mini skateparku częściowo zamiennie z targowiskiem, gdzie cześć skateparku, która według Uczestnika nie może być zamienna z funkcją targowiska, zostanie zlokalizowana obok tego targowiska.

PYTANIE 30
Czy organizator planuje przesuniecie terminu oddania ze względów pandemicznych? W ostatnich konkursach jest to stała praktyka, proszę o odpowiedz, która pozwoli lepiej zaplanować czas i środki przeznaczone na konkurs.
ODPOWIEDŹ:
Organizator na dzień dzisiejszy nie przewiduje zmian terminu składania Prac konkursowych.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


24.06.2021 r.
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu dotyczące przygotowania i składania prac konkursowych (Pytania do 1 do 24).

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu Konkurs Izabelin

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
(PYTANIA 1 do 24)

PYTANIE 1
Proszę o podanie programu funkcjonalnego/przestrzennego dla Urzędu Gminy, tj dla pomieszczeń objętych przebudową.
ODPOWIEDŹ:
Parter strefa BOM-u i pomieszczenia po banku:
Przewidywane zatrudnienie w BOM:
– 3 stanowiska frontowe – wydzielone jednoosobowe do obsługi bezpośredniej interesantów,
– 3 stanowiska w pokoju biurowym (pow. ok. 20 m2) z wydzielonym zapleczem do archiwizacji (pow. ok.12 m2),
– 4 stanowiska do obsługi wydziałowej interesantów (Geodezja i Planowanie Przestrzenne, Ochrona Środowiska, odpady, drogi),
– dwa pokoje biurowe (USC i Ewidencja Ludności) zatrudnione 4 osoby (pow. pokoi po ok.20m2) z wydzieloną strefą obsługi interesanta dostępną z holu,
– duży przestronny hol, powiązany funkcjonalnie z budynkiem UG i CKI,
– aneks kuchenny z jadalnią dla pracowników (4 miejsca do jednoczesnego spożywania posiłków, kuchenka mikrofalowa, lodówka, ekspres do kaw, zmywarka, dystrybutor wody),
– sanitariaty dla pracowników i interesantów.

Kondygnacja 1 piętro (zakres przebudowy dachu)
– Wydział księgowości: pokoje biurowe – zatrudnienie 8 osób + gabinet głównej księgowej (ok. 25 m2 – z wydzielonym aneksem konferencyjnym),
– powierzchnia nad Patio : min. 2 pokoje biurowe – biura obsługi rady ok. 10 m2 każdy ; sala konferencyjna obsługi sesji rady pow. min. 70 m2 (max. 40 os),
– uwzględnienie korytarza/łącznika pełniącego funkcję ewakuacji z CKI.

Kondygnacja 2 piętra:
– pokoje biurowe dwuosobowe pow. min. 12 m2 (ilość wynikowa),
– mała sala spotkań/konferencyjna, wielkość 20 – 25 m2,
– aneks kuchenny i węzeł sanitarny.

PYTANIE 2
Na stronie 8 załącznika 6b w punkcie 4 podana jest powierzchnia budynku Centrum Usług Społecznych – 250m2 i program funkcjonalny. Nie ma w nim wymienionych jednak pomieszczeń, które podane są na stronie 4 tego samego załącznika (Akapit: TEREN II, „…Dodatkowo w nowym obiekcie należy zaproponować lokalizacje: pomieszczeń usługowych… usług lokalnych typu szewc, produkty ekologiczne, kwiaciarnia, kawiarenka a także pom. szkoły językowej… pom magazynowe”).
Czy te dodatkowe pom. maja mieścić się w 250 m2 czy są dodatkowym programem? Jeśli dodatkowym, to jaka ma być maksymalna pow. użytkowa budynku?
ODPOWIEDŹ:
Dodatkowe pomierzenia i funkcje wymienione na str. 4 tj:
pomieszczenia usługowe przeznaczone na funkcjonowanie niskobudżetowych usług lokalnych typu: szewc, produkty ekologiczne, kwiaciarnia, kawiarenka a także pomieszczenia szkoły językowej …”
oraz
pomieszczenia magazynowe na elementy demontowane stoisk targowiska
musza być częścią budynku Centrum Usług Społecznych o którym mowa w punkcie 4 Złącznika 6b. Powierzchnia 250 m2 dotyczy tylko programu części budynku dedykowanej Centrum Usług Społecznych (bez pomieszczeń technicznych i komunikacji dla tej funkcji) natomiast pomieszczenia i funkcje dodatkowe wylistowane powyżej to nowe powierzchnie, które powinny zostać zaproponowane przez Uczestnika konkursu w ramach budynku.
Organizator nie określa tych powierzchni. Zaproponowanie układu i wielkości tych pomieszczeń jest częścią zadania konkursowego które będzie podlegało ocenie Sądu konkursowego.

PYTANIE 3
Proszę o podanie ściślejszych wytycznych (brak szczegółowej informacji w załączniku nr 6b) odnośnie toalet publicznych zintegrowanych z budynkiem śmietnika (teren I, Budynek śmietnika z pomieszczeniem gospodarczym i toaletami publicznymi).
ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż toalety publiczne musza znaleźć się w nowym budynku użyteczności publicznej o którym mowa w pkt 2 w Załączniku 6b. W związku z powyższym rezygnuje się z umieszczania toalet publicznych w budynku śmietnika i zmienia się brzmienie punktu 3 z Załącznika nr 6b na:

Budynek śmietnika z pomieszczeniem gospodarczym

Lokalizacja obiektu do decyzji Uczestnika konkursu w zakresie Terenu I przy zapewnieniu dobrej dostępności w tym w szczególności obsługi komunikacyjnej – odbiór śmieci.

Budynek podzielony na trzy funkcjonalne strefy:

1. Pomieszczenie główne śmietnika z oddzielnym wejściem; przeznaczenie na kontenery mniejsze i pojemniki do segregacji śmieci – pow. ok. 15m2

2. Pomieszczenie gospodarcze z oddzielnym wejściem składające się z dwu pomieszczeń po ok. 8m2 każde, połączonych drzwiami; przeznaczenie na sprzęt typu: kosiarki, przyrządy ogrodnicze, rowery i warsztat podręczny – pow. całkowita ok. 16 m2.”
Pozostałe wytyczne odnośnie budynku śmietnika z pomieszczeniem gospodarczym zdaniem Organizatora są wystarczające.

PYTANIE 4
Proszę o podanie ściślejszych wytycznych (brak szczegółowej informacji w załączniku nr 6b, Wytyczne szczegółowe do konkursu, pkt. 4) odnośnie „elementów drobnego handlu i edukacji” związanych z budynkiem CUS (teren II, budynek Centrum Usług Społecznych wraz z elementami drobnego handlu i edukacji).
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

PYTANIE 5
Proszę o wyjaśnienie (załącznik nr 6b, Wytyczne szczegółowe do konkursu, pkt. 5) czy maszty opisane jako „W rejonie budynku Urzędu należy zlokalizować 4 maszty” to te same maszty, co opisane poniżej jako „Należy wskazać nową lokalizację (lub zachować obecną) na 4 maszty”.
ODPOWIEDŹ:
Nie, mowa jest o innych masztach. Zaleca się wizje lokalna terenu opracowania. Maszty o których mowa na końcu pkt. 5 stojące obecnie przed CKI są dedykowane, tak jak tablica, współpracy Gminy Izabelin z czterema Gminami partnerskimi tj Borken (Niemcy), Meru (Francja), Mickuny (Litwa) oraz Dołni Cziflik (Bułgaria).

PYTANIE 6
Czy Organizator dysponuje inwentaryzacją zieleni dla działki 948/1 (drzewa naniesione na mapę zasadniczą)?
ODPOWIEDŹ:
Inwentaryzacja drzew na działce 948/1 znajduje się w Załączniku nr 6k do Regulaminu z tym, że w tabeli inwentaryzacyjnej działka ta oznaczona jest jako 948.

PYTANIE 7
Czy Organizator dysponuje inwentaryzacją zieleni dla działki nr 66 (teren II)? Z wizji lokalnej wydaje się, że jest więcej okazów drzew niż tylko te zaznaczone na mapie zasadniczej.
ODPOWIEDŹ:
Inwentaryzacja drzew na działce 66 znajduje się w Załączniku nr 6k do Regulaminu. Organizator nie posiada innej inwentaryzacji dla tej działki.

PYTANIE 8
Pytanie odnośnie Terenu I
Proszę o uzupełnienie inwentaryzacji budynku CKI o aktualną pozycję łącznika z budynkiem Urzędu Gminy na poziomie 1 piętra oraz 2 piętra.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada innych inwentaryzacji budynków czy też rysunków przedstawiających lokalizację łącznika niż te udostępnione Uczestnikom konkursu jako Załączniki nr 6f oraz 6g.
Organizator przypomina, iż cały łącznik jest do likwidacji a jego funkcję ewakuacyjną ma zastąpić nowy korytarz w nowej zabudowie patio.
Należy zapewnić komunikację pomiędzy UG i CKI zarówno na poziomie +1 jak i na poziomie +2.

PYTANIE 9
Pytanie odnośnie Terenu I
Czy należy zachować istniejące piwnice w części budynku UG -obiekt 1.2. ?
ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 10
Pytanie odnośnie Terenu I
Czy konieczne jest zachowanie poziomu istniejącego wejścia do części UG -obiekt 1.2 obecne wejście do filii banku oraz czy dla poprawy komunikacji można zrównać poziom obiektu 1.2 z częścią 1.1 UG ?
ODPOWIEDŹ:
Nie jest konieczne zachowanie poziomu istniejącego wejścia do części UG -obiekt 1.2. Można też dostosować poziomy obiektu 1.2. z częścią 1.1. UG o ile nie będzie to skutkować całkowitą przebudową lub wyburzeniem obiektu UG (zarówno cześć 1.1. jak i 1.2.) oraz zachowaniem piwnicy w obecnym jej kształcie pod częścią 1.2. UG. W piwnicy znajdują się pomieszczenia z urządzeniami technicznymi (wentylatornia, kotłownia C.O.) które obsługują cały budynek UG.

PYTANIE 11
Pytanie odnośnie Terenu I
Na patio z budynku CKI prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczono tylko drzwi z korytarza CKI do pod 1.20 , czy drzwi D5 z biblioteki mają zostać usunięte.
ODPOWIEDŹ:
Należy w zabudowie patio zapewnić drożność tego przejścia zgodnie z przepisami lub wskazać na ewentualne odstępstwo.

PYTANIE 12
Pytanie odnośnie Terenu I
Proszę o uzupełnienie elewacji patio o południową elewację CKI ze wskazaniem właściwej lokalizacji łącznika.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada innych inwentaryzacji budynków czy też rysunków przedstawiających lokalizację łącznika niż te udostępnione Uczestnikom konkursu jako Załączniki nr 6f oraz 6g.
Organizator przypomina, iż cały łącznik jest do likwidacji a jego funkcję ewakuacyjną ma zastąpić nowy korytarz w nowej zabudowie patio.
Należy zapewnić komunikację pomiędzy UG i CKI zarówno na poziomie +1 jak i na poziomie +2.

PYTANIE 13
Pytanie odnośnie Terenu I
Czy istniejący łącznik na piętrze 2 pomiędzy CKI a Ug pełni rolę ewakuacji ?
ODPOWIEDŹ:
Tak
Należy zapewnić komunikację pomiędzy UG i CKI zarówno na poziomie +1 jak i na poziomie +2.

PYTANIE 14
Pytanie odnośnie Terenu I
Proszę o potwierdzenie , że projektowana winda nie musi obsługiwać kondygnacji piwnicy.
ODPOWIEDŹ:
Winda nie musi obsługiwać kondygnacji piwnicy, aczkolwiek Organizator dopuszcza, aby Uczestnicy konkursu zaproponowali w koncepcjach konkursowych możliwość obsługi poziomu piwnic przez windę.

PYTANIE 15
Pytanie odnośnie Terenu I
Czy należy przewidzieć niezależne wejście dla pracowników UG , jeśli tak to gdzie powinna być jego preferowana lokalizacja oraz proszę o uzupełnienie wytycznych o schemat kontroli dostępu dla UG.
ODPOWIEDŹ:
Nie ma konieczności wydzielania oddzielnego wejścia dla pracowników.
Kontrola dostępu powinna być zapewniona pomiędzy budynkami CKI i UG. Dodatkowo kontrolą dostępu powinny być objęte wejścia do budynku UG.

PYTANIE 16
Pytanie odnośnie Terenu I
Proszę o dostarczenie szczegółowych wytycznych funkcji oraz zatrudnienia BOM.
ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 1.

PYTANIE 17
Pytanie odnośnie Terenu II
Proszę wyjaśnienie czy w pkt 4 str 8 Regulaminu odnosi się do załącznika 6a.
ODPOWIEDŹ:
Organizator potwierdza, iż budynek opisany w pkt 4 Załącznika 6b znajduje się na terenie działki ew. 66 oznaczonej w Złączniku 6a literami A’, B’, C’, D’, A’.
W tekście odwołanie do Załącznika 8a jest błędem pisarskim.
W związku z powyższym pkt 4 z Złącznika 6b zmienia brzmienia na:
4. Nowo projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 66 (teren oznaczony na Załączniku nr 6a literami: A’, B’, C’, D’, A’).
…………”
Pozostałe zapisy pkt 4 pozostają bez zmian.

PYTANIE 18
Proszę o informację czy w związku z brakiem MPZP dla terenu I (Izabelin „C”) zamawiający przewiduje konieczność uzyskiwania przez projektanta decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej niezbędnej do uzyskania warunków zabudowy czy może zamawiający zakłada, że do czasu przystąpienia do prac projektowych MPZP dla terenu I zostanie uchwalony?
ODPOWIEDŹ:
Organizator zakłada, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Izabelin C „Centrum” zostanie uchwalony po rozstrzygnięciu konkursu. Nie ma potrzeby ustalania warunków zabudowy dla Inwestycji realizowanej na podstawie konkursu.

PYTANIE 19
Zwracam się z prośbą o:
– dostosowanie zapisów Istotnych Postanowień Umowy do obowiązującego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (nazwy i zakres projektów).
ODPOWIEDŹ:
Istotne postanowienia umowy są materiałem informacyjnym na etapie konkursu. Wszelkie postulowane zmiany zostaną wprowadzone w umowie ostatecznej lub na etapie negocjacji.

PYTANIE 20
Zwracam się z prośbą o:
– doprecyzowanie w zapisach umowy jakie „operaty ochrony środowiska” Zamawiający ma na myśli (rozdział 1 pkt 2 pppkt 1).
ODPOWIEDŹ:
Istotne postanowienia umowy są materiałem informacyjnym na etapie konkursu. Wszelkie postulowane zmiany zostaną wprowadzone w umowie ostatecznej lub na etapie negocjacji.

PYTANIE 21
Zwracam się z prośbą o:
– zmianę zapisu rozdziału II pkt 2 na:
” Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest wykonywać czynności objęte nadzorem autorskim niezwłocznie, w tym niezwłocznie stawić się na miejscu realizacji Inwestycji, nie później w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego.”
ODPOWIEDŹ:
Istotne postanowienia umowy są materiałem informacyjnym na etapie konkursu. Wszelkie postulowane zmiany zostaną wprowadzone w umowie ostatecznej lub na etapie negocjacji.

PYTANIE 22
Zwracam się z prośbą o:
– podanie orientacyjnego terminu jaki Zamawiający przewiduje na wykonanie prac projektowych (chodzi o orientacyjny przedział czasowy w miesiącach od podpisania umowy). Rozumiem, że będzie to przedmiotem negocjacji, ważne jednak by Zamawiający był świadomy, że prac nie da się wykonać np. w 4 czy 5 miesięcy.
ODPOWIEDŹ:
Organizator podał w Regulaminie konkursu Rozdział VIII pkt 5 orientacyjny termin realizacji usługi. Jest czwarty kwartał 2022 r.

PYTANIE 23
Zwracam się z prośbą o:
– uwzględnienie w zapisach istotnych postanowień umowy okoliczności , w których zmianie może ulec termin wykonania poszczególnych etapów umowy i termin końcowy (np. działanie siły wyższej, przeciągające się postępowanie administracyjne).
ODPOWIEDŹ:
Istotne postanowienia umowy są materiałem informacyjnym na etapie konkursu. Wszelkie postulowane zmiany zostaną będą elementem negocjacji z Uczestnikiem konkursu.

PYTANIE 24
Czy Zamawiający przewiduje narzucenie w umowie obowiązku zatrudnienia pracownika/pracowników na mocy umowy o pracę?
ODPOWIEDŹ:
Istotne postanowienia umowy są materiałem informacyjnym na etapie konkursu. Wszelkie postulowane zmiany zostaną będą elementem negocjacji z Uczestnikiem konkursu.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu