O konkursie

Gmina Izabelin oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej.

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

Ważnym elementem wymagającym uporządkowania i zmiany w zagospodarowaniu jest sposób funkcjonowania całego terenu centrum oraz powiązanie poszczególnych elementów programowych zlokalizowanych w budynkach istniejących i nowo projektowanych poprzez odpowiednie i umiejętne kształtowanie nowych rozwiązań przestrzennych co w efekcie końcowym ma stworzyć jednorodny „organizm” pracujący dla użytkowników – mieszkańców Izabelina. Nowo aranżowane przestrzenie powinny budować klimat i dawać sposobność przyjemnego spędzania czasu a zarazem w czytelny sposób budować relacje społeczne i dawać możliwość bezkolizyjnego i szybkiego załatwienia spraw codziennych mieszkańców związanych czy to z wizytą w Urzędzie, Ośrodku zdrowia, banku, poczcie czy sklepie wielkopowierzchniowym. Obok tych codziennych, niejako obowiązkowych aktywności mieszkańców, Organizator zakłada realizację programu czasu wolnego jak Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) w budynku przy ul. Jana Matejki 25 (tzw. Willa Europa) czy Centrum Kultury Izabelin co powinno być odzwierciedlone w sposobie kształtowania przestrzeni centrum i wpisane w całościową ideę funkcjonowania tych terenów.

Jednym z zadań konkursowych jest wyznaczenie miejsc na upamiętnienie znanych osobistości związanych z Izabelinem co wpisuje się w ważny dla Organizatora aspekt ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy.

Pomimo pewnych i nieuniknionych ingerencji wynikających z nowych potrzeb cywilizacyjnych w obecne zagospodarowanie, szczególne związane z naturalną i urządzoną zielenią istniejącą, należy dążyć do jak największego zachowania i ochrony obecnych siedlisk i charakteru krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Gminy.

Szczególnie pożądane w kształtowaniu nowego obrazu centrum Izabelina będzie wykorzystanie rozwiązań z zastosowaniem odnawialne źródeł energii, gospodarowaniem wodami opadowymi, ochroną powietrza i gleby oraz edukacją w zakresie ekologii i życia w zgodzie z naturą co generalnie będzie prowadziło do łagodzenia zmian klimatycznych związanych z rozwojem cywilizacyjnym i negatywnymi skutkami ingerencji człowieka i jego działalności w środowisko naturalne.

W zakresie zadania konkursowego jest zagospodarowanie dwu wyznaczonych w Załączniku nr 6a do Regulaminu terenów w Izabelinie. Teren I oznaczony literami A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A znajduje się w centralnej części Izabelina i obejmuje Dz. ew. o nr. 948/1, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975. Teren II oznaczony literami A’, B’, C’, D’, A’ znajduje się w centralnej części Izabelina, ok. 250 metrów na zachód od Terenu I na Dz. ew. nr 66.

Zakres opracowania został oznaczony na Załączniku nr 6a do Regulaminu.

PRZEDMIOT KONKURSU

W zakresie opracowania konkursowego dla Terenu I znajdują się następujące obiekty i zagospodarowanie:

1. Modernizacja elewacji i przebudowa budynku Urzędu Gminy Izabelin.
2. Budowa nowego budynku użyteczności publicznej na Dz. ew. 968 przeznaczone-go na funkcję kawiarni, toalet publicznych, punktu informacyjnego, kiosku oraz banku.
3. Budowa nowego obiektu śmietnika z zapleczem gospodarczym.
4. Zagospodarowanie terenu otoczenia Urzędu Gminy oraz strefy związanej funkcjo-nalnie z Urzędem i innymi budynkami usług dla mieszkańców zlokalizowanymi na terenie opracowania konkursowego Terenu I.

Zagospodarowanie terenu otoczenia Urzędu Gminy w zakresie stworzenia atrakcyjnych terenów publicznych, placu centralnego, poprawne skomunikowania elementów programu zlokalizowanych w różnych budynkach w strefie objętej opracowaniem konkursowym.
W zakresie opracowania konkursowego dla Terenu II znajdują się następujące obiekty i zagospodarowanie:

1. Budowa nowego budynku Centrum Usług Społecznych wraz z elementami drobnego handlu i edukacji.
2. Zagospodarowanie terenu w tym w szczególności lokalizacja okolicznościowego, demontowanego targowiska produktów ekologicznych i zdrowej żywności (czynne 1-2 dni w tygodniu).

Film promocyjny Konkursu: