Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa nowo projektowanych oraz modernizowanych budynków,
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania,
d) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania,
e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowo projektowanych oraz modernizowanych budynkach i zagospodarowaniu.