Harmonogram

4.1.Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej.
30.04.2021
4.2.Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 18.05.2021
4.3.Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.do dnia 24.05.2021 do godziny 12:00
4.4.Termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.do dnia 11.06.2021
4.5.Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.
do dnia 26.07.2021
4.6.Termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Platformę komunikacji elektronicznej. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 31.08.2021
do godziny 12:00
4.7.Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu
oraz zawiadomienie poprzez Platformę komunikacji elektronicznej Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
w dniu 17.09.2021
4.8.Wystawa pokonkursowa*

* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej
od dnia 17.09.2021 r. do dnia 24.09.2021
4.9.Dyskusja pokonkursowa*
* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej
w dniu 24.09.2021